Tilaus- ja sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä tilaus- ja sopimusehtoja sovelletaan Sitely Oy:n (jäljempänä Sitely) palveluihin, jollei toisin olla kirjallisesti sovittu. Sopimuksen osapuolina ovat Sitely ja palvelua käyttävä tai sen tilannut taho (jäljempänä asiakas). Nämä ehdot astuvat voimaan 1.8.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuksen kohde, sopimuskauden pituus ja voimassaolo

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Sitely on vahvistanut tilauksen lähettämällä siitä tiedon asiakkaalle. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse. Sopimuskauden pituus on 12 kuukautta, ellei muuta ole erikseen sovittu. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua, mikäli sitä ei ole määräaikaan mennessä irtisanottu vähintään 30 päivää ennen uuden sopimuskauden alkamista.

Jos asiakas ei halua jatkaa sopimusta, on sen kirjallisesti irtisanottava palvelu vähintään yksi kuukausi ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Ellei asiakas irtisano sopimusta, sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella edellisen sopimuskauden pituisella jaksolla.

3. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Sitelyn antamaa kirjallista suostumusta.

4. Palvelun toimittaminen

Palvelu on toimitettu, kun Sitely ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun Sitely ilmoitti palvelun olevan käytettävissä. Mikäli sopimus puretaan tai palvelu päätetään asiakkaasta johtuvasta syystä, on asiakas velvollinen korvaamaan palvelun toimituksesta aiheutuneet kulut sopimuksen tai palvelun päättymisestä huolimatta. Tällaisia ovat muun muassa verkkotunnuksen rekisteröinnistä aiheutuneet kulut ja muut kolmansien osapuolten kulut.

Sitelyllä on oikeus käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita palvelujen toimittamisessa. Palveluun liittyvien osien, kuten verkkotunnuksen tai SSL-varmenteen rekisteröinti toimitus, voi viivästyä Sitelystä riippumattomista syistä. Sitely pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

5. Palvelun sisältö

Sitely tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun sisältö on ilmoitettu sitä koskevassa sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa sekä mahdollisessa palvelukuvauksessa. Sitely varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai teknistä toteutustapaa. Sitely pyrkii tiedottamaan mahdollisista muutoksista asiakkaalle.

Sitelyllä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös ilman etukäteistä ilmoitusta, jos tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturvasyistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Sitely rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Sitely toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Sitely ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Palvelun resurssien koko voi olla rajoitettu ja ilmoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli resurssien käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa Sitely oikeuden estää tai rajoittaa palvelun käyttöä tai tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi yhdessä asiakkaan kanssa.

6. Sitelyn velvollisuudet, palvelun virheet ja havaittujen virheiden korjaus

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin kohtuudellisesti on mahdollista normaalin virka-ajan puitteissa. Kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen. Sitely ei vastaa asiakkaan palvelun tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Sitely varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Sitely pyrkii tiedottamaan katkoista asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Sitely ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä, eikä sellaisista virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen toimista.

7. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaan on annettava Sitelylle riittävät ja oikeat tiedot palvelun toimittamista varten ja myötävaikutettava parhaalla mahdollisella tavalla palvelun toimittamiseen. Jos tiedot eivät ole oikein tai ne ovat puutteellisia, Sitely varaa oikein olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan on ilmoitettava mahdollisista muutoksista asiakastietoihin välittömästi.

Asiakas on vastuussa kaikesta palvelussa julkaistusta materiaalista. Sitely varaa oikeuden poistaa materiaalin, joka rikkoo tai jonka Sitely epäilee rikkovan sopimusehtoja.

Sitelyn palvelussa käytetyt käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja asiakas vastaa kaikista asiakkaan käyttäjätunnuksella tehdyistä toimenpiteistä. Sitely ei vastaa mistään materiaalista, johon asiakas pääsee palvelun kautta. Asiakas vastaa tiedostojen, sähköpostien sekä muun materiaalin varmuuskopioinneista. Sitely ei voi taata tiedon säilymistä palvelussa.

Asiakas on velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Sitelyn toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista Sitelyn verkkosivustolla tai toimittaa asiakkaalle sähköpostin välityksellä.

8. Verkkotunnuksen rekisteröinti ja uusiminen

Sitely rekisteröi verkkotunnukset asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamien tietojen mukaisesti. Verkkotunnukset rekisteröidään kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalveluiden kautta, jolloin asiakas tilatessaan hyväksyy verkkotunnusrekisterien käyttöehdot ja vastaa omasta käyttöoikeudestaan verkkotunnukseen. Verkkotunnuksiin liittyviä maksuja ei ole mahdollista palauttaa asiakkaalle. Sitely tai rekisteröintipalvelu vahvistaa sähköpostitse verkkotunnuksen rekisteröinnin. Sitely ei voi taata rekisteröinnin onnistumista, koska on mahdollista, että jokin ulkopuolinen taho ennättää rekisteröimään verkkotunnuksen ennen. Näissä tilanteissa Sitely korvaa enintään uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen.

Sitely lähettää verkkotunnuksen uusimiseen liittyvän laskun asiakkaalle etukäteen. Mikäli uusimista koskevaa laskua ei ole maksettu, verkkotunnus suljetaan aluksi ja se vapautuu myöhemmin vapaasti rekisteröitäväksi. Suljetun verkkotunnuksen avaamisesta voidaan periä erillisen avausmaksu. Sitely lähettää verkkotunnuksen uusimisesta vahvistuksen asiakkaalle sähköpostitse. Mikäli laskutuksessa on esiintynyt Sitelystä johtunut virhe, kuten esimerkiksi järjestelmävirhe tai jokin inhimillinen virhe, minkä vuoksi kyseinen verkkotunnus on suljettu tai jopa vapautunut sekä ulkopuolinen taho on sen rekisteröinyt, on Sitely velvollinen korvaamaan ainoastaan uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen. Jos Sitelyn ja asiakkaan välinen sopimus päättyy, on asiakas vastuussa verkkotunnuksen rekisteröimisestä, siirrosta ja uusimisesta.

9. Maksut ja hinnasto

Asiakas maksaa Sitelylle palvelusta tilauksen yhteydessä ja sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen kunkin laskutusjakson alkamista. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamien laskutustietojen perusteella Sitelyn tarjoamien laskutustapojen mukaisesti. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä.

Sitelyllä on oikeus lopettaa palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. Sitely varaa myös oikeuden irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi huomautuksen jälkeen. Sitelyllä on oikeus periä suljetun palvelun avaamisesta kohtuullinen uudelleenavausmaksu. Lisäksi Sitelyllä on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko ja huomautusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut. Sitely pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa sopimusjaksossa.

10. Palvelun sulkeminen

Sitelyllä on oikeus sulkea asiakkaalle tarjottu palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, jos asiakas rikkoo sopimusehtoja tai asiakas on haettu selvitystilaan, konkurssiin, todettu maksukyvyttömäksi tai asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

11. Muut ehdot

Sitelyllä on oikeus olla luovuttamatta asiakkaan verkkotunnusta, ennen kuin kaikki Sitelyn saatavat asiakkaalta on suoritettu. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus.
Vieritä ylös