Sitelyn yleiset toimitus- ja sopimusehdot

Päivitetty viimeksi 1.7.2021

1. SOVELTAMISALA JA OSAPUOLET 

Näitä ehtoja sovelletaan Sitely Oy:n sopimusehtoihin palveluiden tuottajana. Sopimuksessa on määritelty asiakas ja palveluntuottaja. Kyseiset ehdot ovat kiinteä osa palvelusopimusta. Mikäli palveluehdot tai sopimuksen sisältö ovat keskenään ristiriidassa, on sopimuksen sisältävät palveluehdot määräävä. Sitely Oy ja asiakas ovat sopimusehtojen soveltuvin osin osapuoli tai osapuolet. Ehdot ovat toistaiseksi voimassa olevat.

2. MÄÄRITELMÄT

Termit määrittelevät seuraavasti palveluehtojen sopimuksen, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu.

Sopimus on asiakirja, johon palveluntarjoaja on määritellyt ehdot, jotka sisältyvät palvelusopimukseen. Asiakirja on molempien osapuolten kirjoittama sopimus tai Sitely Oy:n lähettämä sitova tarjous, jonka asiakas on hyväksynyt sähköisellä allekirjoituksella tai sähköpostilla.

3. PALVELUN SISÄLTÖ

Sitely Oy tuottaa palvelun palvelu ehtosopimuksen mukaisesti asiakkaalle parhaalla katsomallaan tavalla. Palvelun kuvaus ja sisältö ilmoitetaan sitä koskevassa sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa asiakkaalle, palvelusopimuksen yhteydessä. Sitely Oy varaa oikeuden palvelun sisältöä koskeviin muutoksiin tai teknisiin toteutustapoihin. Sitely Oy pyrkii tiedottamaan asiakkaalle palvelua koskevista mahdollisista muutoksista. Sitely Oy:lla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ilman etukäteistä ilmoitusta asiakkaalle, jos kyseessä on esimerkiksi tietoturvasyyt. Tehdyistä muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

3.1 Verkkotunnukset

Sitely Oy rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolten ylläpitämien rekisteröintipalveluiden kautta. Sitely Oy toimii rekisteröinnissä ainoastaan maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamien tietojen perusteella. Sitely Oy ei vastaa verkkotunnuksen toimivuudesta. Palveluun sisältyvien resurssien koko voi olla rajoitettu sekä ilmoitettu palvelun kuvauksessa. Mikäli resurssien käyttö ylittää määritellyn rajan, Sitely Oy varaa oikeuden estää tai rajoittaa palvelun käyttöä. Sitely Oy:lla on oikeus tarkastaa tällöin palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi yhdessä asiakkaan kanssa.

3.2 Hosting

Mikäli asiakkaalla on ylläpitosopimus Sitelyn kanssa verkkopalvelun tuottamisesta, Sitely pitää huolta palvelun ajantasaisuudesta ja mm. lisäosien päivittämisestä. Sitely ei vastaa palveluiden palvelimien ylläpidosta, tietoturvasta tai varmuuskopioinnista, kolmansia osapuolia käyttäen esim. Zonerin tai Googlen verkkopalvelimia. Palveluun liittyvistä katkoksista tai mahdollisista huoltotiloista Sitely pyrkii tiedottamaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan.

3.3. Markkinoinnin palvelut

Palvelut toteutetaan Sitelyn menetelmiä käyttäen, ellei toisin erikseen sovita. Sitely tuottaa asiakkaalle markkinoinnin palvelut alan normien sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Sitely raportoi asiakkaalle markkinoinnin palvelun tuloksista datastudion avulla sovituissa raportointi palavereissa. Asiakkaalla on myös pääsy datastudion järjestelmään. Kummatkin osapuolet huolehtivat tarvittavista päätöksistä viivästyksettä koskien palveluiden tuottamista. Sitelyn tuottamiin markkinoinnin palveluihin sovelletaan markkinoinnin ostojärjestelmien, kuten Google Ads tai Facebook Business managerin käyttöehtoja.

Google palveluehdot https://policies.google.com/terms?hl=fi
Facebook palveluehdot Facebook ja Instagram palveluehdot ja käyttöehdot | Instagramin ohje- ja tukikeskus (facebook.com)

4. SITELYN VELVOLLISUUDET, PALVELUN VIRHEET JA HAVAITTUJEN VIRHEIDEN KORJAAMINEN

Sitely Oy on velvollinen korjaamaan havaitut virheet, mikäli se ei vastaa sopimusehtojen palvelunkuvauksen mukaisesti määrittelemiä ominaisuuksia tai olennaisesti haittaa palvelun käyttämistä. Sitely Oy sekä asiakas ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta virheestä heti sen huomattuaan. Sitely Oy:lla on velvollisuus korjata mahdolliset virheet niin pian kuin on mahdollista kohtuudellisesti normaalin virka-ajan puitteissa. Kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa. Sitely Oy pidättää oikeuden olla vastaamatta asiakkaan palvelun tuotesisällöstä sekä tietosisällön toiminnasta.

Sitely Oy varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti kohtuulliseksi ajaksi, mikäli se on tarpeellinen korjaus-, huolto- tai muiden ylläpitotoimien ajaksi. Sitely Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen mahdollista huoltotoimenpiteistä. Sitely Oy ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista mahdollisista virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen toiminnasta.

5. VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖINTI TAI UUDELLEEN REKISTERÖIMINEN

Sitely Oy rekisteröi verkkotunnukset tilauksen yhteydessä asiakkaan toimittamien tietojen mukaisesti. Verkkotunnukset rekisteröidään kolmansien osapuolien rekisteröintipalveluiden kautta. Tällöin asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterin käyttöehdot ja vastaa omasta oikeudestaan verkkotunnukseen.

Sitely toimii Zonerin jälleenmyyjänä ja palveluiden ylläpidossa sovelletaan Zonerin sopimusehtoja (http://www.zoner.fi/sopimusehdot/). Verkkotunnuksiin liittyneitä maksuja ei ole mahdollista palauttaa asiakkaalle rekisteröinnin jälkeen. Sitely Oy sekä rekisteröintipalvelu vahvistavat asiakkaalle sähköpostitse verkkotunnuksen rekisteröinnin. Sitely Oy ei takaa verkkotunnuksen onnistumista, koska on mahdollista, että osapuolista riippumattomista syistä ulkopuolinen taho ennättää rekisteröimään verkkotunnuksen ennen rekisteröintiä. Kyseisessä tilanteessa Sitely Oy on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle enintään uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen.

Verkkotunnuksen rekisteröiminen sisältyy palveluntoimittajan ylläpitomaksuun, ellei toisin ole osapuolten kesken sovittu. Sitely Oy huolehtii verkkotunnuksen uusimisesta ja lähettää verkkotunnuksen uusinnasta vahvistuksen asiakkaalle sähköpostitse. Mikäli Sitely Oy:n laskutuksessa on esiintynyt jonkinlainen virhe, esimerkiksi järjestelmävirhe tai inhimillinen virhe minkä vuoksi järjestelmä on suljettu tai ulkopuolinen taho on verkkotunnuksen rekisteröinyt, on Sitely Oy velvollinen korvaamaan ainoastaan uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen. Jos asiakkaan ja Sitely Oy:n välinen sopimus päättyy sopimuskauden jälkeen tai kesken sopimuskauden on asiakas vastuussa verkkotunnuksen rekisteröinnistä, siirrosta tai uusimisesta palvelun päätyttyä.

6. HYVÄKSYMINEN, HINNOITTELU JA LASKUTUS

Sopimusehtojen mukaisesti asiakkaan tulee tehdä palveluihin koskevat huomautukset Sitely Oy:lle 7 päivän kuluessa palvelun tilauksen hyväksymisestä. Mikäli asiakas ei ole tehnyt huomautusta kirjallisesti Sitely Oy.lle yllä mainitussa ajassa, katsomme asiakkaan hyväksyneen tilausvahvistukseen kirjatut palvelut sekä sopimus- ja maksuehdot.

6.1 Tilausvahvistus

Asiakkaan tilatessa palvelun Sitely Oy:lta, toimitetaan asiakkaalle kirjallinen palvelunkuvaus sekä sähköinen tilausvahvistus. Tilausvahvistus voidaan tehdä tarvittaessa kirjallisesti sähköpostitse, Sitely Oy:n katsomalla tavalla. Asiakkaan hyväksyessä kirjallisen tilausvahvistuksen, katsotaan molempien osapuolten hyväksyneen palvelun sekä palvelua koskevat hinnat ja maksuehdot.

6.2 Maksut ja hinnoittelu

Palvelun tilaaja suorittaa maksun Sitely Oy:lle sovitusta palvelusta tilauksen yhteydessä ja sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskutus jatkuu tilauksen jälkeen automaattisesti etukäteen ennen kunkin laskutusjakson alkamista, ellei toisin ole sovittu molempien osapuolten kesken kirjallisesti. Sitely Oy.lla on oikeus muuttaa palveluhinnaston hintoja vuosittain perustuen indeksikorotuksiin. Tällöin palveluhinnaston muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kuukausi (lakipykälä) kuluttajavirasto.) etukäteen kirjallisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli asiakas ei hyväksy palvelun uusia hintoja, voi asiakas irtisanoa sopimuksen kirjallisesti viimeistään uuden hinnaston voimaantulopäivänä, siinä tapauksessa, että Sitely Oy vahvistaa uusien hintojen tulevan voimaan, huomioiden että asiakkaan 12 kuukauden sopimuskausi on täytyttävä ehtojen mukaisesti. Asiakkaan on huolehdittava, että asiakastiedot ovat ajan tasalla Sitely Oy:lle.

Palveluiden hinnat ja maksuehdot merkitään sopimukseen, ellei sitely oy:n toimittamassa sopimuksessa toisin mainita.

6.3 Laskutus, raportointi ja maksuehdot

Sitely Oy:n laskutus tapahtuu seuraavasti, ellei toisin sovita.
Laskutus tapahtuu jaksoittaisesti palvelun toteutuessa tai ennakkoon ennen palvelun toteutusta.
Palvelut hinnoitellaan palvelun tai ajanjakson perusteella. Hinnoittelu päivitetään tarvittaessa tarkastelujakson päättyessä.
Muut palvelut laskutetaan kuukausittain tai 3 kuukauden jaksoissa kyseisen palvelun alkamisajankohdasta riippuen.

6.4 Palveluiden ja projektien aloitusmaksut

Palveluiden ja projektien aloitusmaksut laskutetaan palvelun tai projektin alkaessa joko osittain tai kokonaan. Sitely Oy:n laskutus tapahtuu Sitelyn ja/tai Svea Oy:n kautta heidän asettamien maksuehtojen mukaisesti (http://www.svea.com/fi/fi/tietoa-meista/sopimusehdot/).

Laskun maksu tapahtuu 14 päivän kuluessa laskun toimittamisesta asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Maksuviivästyksestä seuraa perintätoimiston korkolainmukainen viivästyskorko laskun alkuperäisestä summasta.

Sitely Oy:lla on oikeus keskeyttää palvelu väliaikaisesti maksuviivästyksen johdosta.

6.5 Laskutusjaksot

6.5.1 Ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelut laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa etukäteen.

6.5.2 Markkinoinnin palvelut

Markkinoinnin palvelut sekä mediat laskutetaan tulevalle kuukaudelle etukäteen. Uusissa palveluissa palvelut käynnistetään maksusuorituksen jälkeen. Medialaskut tasataan kerran kolmessa kuukaudessa.

6.5.2 Projektit

Projektit laskutetaan kahdessa osassa, palvelun tilauksen yhteydessä 50%:ia ja loput 50%:ia, kun projekti on valmis.

6.6. Hinnanmuutokset

Sitely:lla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin.

Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Sitely Oy:lle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa tämä sopimus samanaikaisesti myös niiden muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää siihen tarkoitettuun käyttöön.

6.3 Matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset

Matka-, majoitus ja päivärahakorvaukset Sitely:lla on oikeus veloittaa erikseen. Tavanomaisesta poikkeavista matkajärjestelyistä sovitaan kirjallisesti erikseen molempien osapuolten kesken.

6.4 Normaalin työajan ulkopuoliset työt

Mikäli palvelu tehdään asiakkaan tilauksesta Sitely Oy:n normaalin työajan ulkopuolella, Sitely:lla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnastonsa mukaiset lisät.

6.5 Verot ja kulut

Sitely Oy:n palveluhintoihin lisätään yleinen 24% arvonlisävero. Sitely Oy:n hinnat eivät sisällä ulkomaisia lähdeveroja, tulleja tai muitakaan lähdeveroja tai niiden kaltaisia maksuja, jotka lisättäisiin palveluntarjoajan hintoihin.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET JA LISENSSI

Sopimuksella ei ole vaikutusta immateriaali- tai muihin oikeuksiin, jotka liittyvät materiaaleihin, jotka molemmat osapuolet toimittavat toisilleen palvelun tuottamista varten. Asiakkaalla on velvollisuus toimittaa Sitely Oy:lle palvelusopimuksen mukaisen palvelun tuottamista varten tarvittavat materiaalit. Sitely Oy:lla on oikeus käyttää materiaalia palvelusopimuksen mukaisesti. Materiaaleiksi luokitellaan esimerkiksi kuva-, ääni-, video- tai kirjallinen materiaali. Sitely Oy:n asiakkaan nimiin perustamat mainostilit ovat Sitely Oy:n omaisuutta eikä niitä luovuteta eteenpäin palvelun päättyessä. Sitely voi kuitenkin toimittaa tilin sisältämät tiedot asiakkaan pyynnöstä.

Muiden osapuolten omistusoikeus mainitaan palvelun yhteydessä. Asiakas ei saa muuttaa tai muunnella palveluntuottajan palveluiden tuloksia tai niihin liittyviä materiaaleja. Sitely Oy omistaa sopimusehtojen mukaisesti palveluun käytettävät kuvat, videot ja muut materiaalit, ellei kirjallisesti toisin sovita. Sitely Oy:lla on vapaan lisenssin käyttöoikeus palvelun keston ajan. Sitely Oy:n tuottamiin materiaaleihin sovelletaan tekijänoikeus pykälän kohtaa (22.5.2015/607§1)

8. TAKUUN RAJOITUS

Sitely Oy ei anna takeita toimittamiensa palveluiden toiminnasta tai niiden tuottamista tuloksista. Sitely Oy ei pysty antamaan esimerkiksi asiakkaalle takuita kaupallisesta hyödystä tai palveluiden soveltuvuudesta yleiseen tai erityiseen käyttötarkoitukseen. Sitely Oy ei pysty antamaan takeita kolmansien osapuolen oikeuksien loukkaamattomuuteen.

9. SALASSAPITO

Molemmat osapuolet sitoutuvat tämän palvelusopimuksen salassapitovelvollisuuteen ja pitämään käsiteltyjä tietoja luottamuksellisesti sopimusehtojen mukaisesti sopimuksen ja sen jälkeisen ajan toistaiseksi voimassa olevana. Tietoja ei saa kumpikaan sopimuksen osapuolista luovuttaa kolmannelle osapuolelle tietojen käyttämistä tai hyödyntämistä varten ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Sitely:lla on oikeus käyttää asiakkaan toimittamia materiaaleja, yrityksen nimeä, toimialaa sekä toteutettua projektia. Liikesalaisuuksia ei käytetä. Sitely Oy:lla on kuitenkin oikeus luovuttaa luottamuksellisia tietoja alihankkijoilleen, mikäli se on tarpeen palvelun tuottamiseksi. Sitely Oy vastaa siitä, että kolmas osapuoli noudattaa tämän sopimuksen salassapitovelvollisuutta. Palveluiden tuottamisen menetelmät ja kolmannet osapuolet ovat Sitely Oy:lle luottamuksellista tietoa. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat kaikki palveluntuottamiseen liittyvä ja vaativa materiaali. Tämä kaikki on voimassa toistaiseksi, ellei toisin sovita. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10. ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Asiakas sitoutuu toimittamaan Sitely Oy.lle riittävät ja oikeat tiedot kyseisen palvelun toimittamista varten. Asiakkaan on myötävaikutettava parhaalla mahdollisella tavalla palvelun toimittamista varten. Tietojen ollessa virheelliset tai puutteelliset, Sitely Oy varaa oikeuden olla toimittamatta asiakkaan kanssa sovittua palvelua. Asiakkaan on ilmoitettava mahdollisista muutoksista tai virheellisistä tiedoista palveluntarjoajan asiakastietoihin välittömästi.

Asiakas vastaa toimittamiensa materiaalien, tietojen, kuten mainosten ja merkkien lainmukaisuudesta sekä oikeellisuudesta. Palvelusopimuksen voimassaoloaikana asiakas myöntää Sitely:Oylle ei-yksinomaisen ja maksuttoman oikeuden käyttää toiminimeä ja tavara- ja palvelumerkkejä siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden tuottamista varten. Asiakkaan on vakuutettava, että kaikki tarvittavat luvat, suostumukset ja oikeudet, jotta Sitely Oy voi käsitellä ja siirtää henkilö- ja paikkatietoja sekä muista vastaavia tietoja, joita palveluiden toteuttaminen saattaa edellyttää. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi palvelun piiriin kuuluvien asiakkaan verkkosivujen käyttäjätiedot. Asiakas vakuuttaa sopimusehtojen mukaisesti, että sillä on oikeus myöntää tässä mainitut oikeudet Sitely Oy:lle. Asiakas on velvollinen ylläpitämään palvelusopimuksen mukaisesti varmuuskopioita kaikista materiaaleistaan sekä tiedoistaan.

Sitely Oy:lla on oikeus olla käyttämättä mitään materiaalia, jonka voidaan epäillä olevan laitonta tai hyvän tavan vastaista palvelua tuottaessa. Sitely Oy ei vastaa mainostoimistojen tai digimarkkinointiyritysten laiminlyönneistä, joiden palvelua Sitely tai asiakas saattavat käyttää näiden palveluiden yhteydessä. Asiakas on velvollinen antamaan luvan tarpeellisten materiaalien osin kyseisille kolmansille osapuolille, mikäli palvelun tuottaminen sitä vaatii. Sitely Oy ei ole vastuussa minkäänlaisesta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta koskien liikevaihtoa, liikevoittoa tai menetetystä tai saamatta jääneestä goodwill-arvosta, mikä liittyy osapuolten väliseen sopimukseen tai palvelun tarkoittamaan toimintaan, vaikka Sitely Oy:lle olisi mainittu edellä mainituista mahdollisuuksista.

11. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

11.1 Korvausvelvollisuus

Sitely Oy on kirjannut sopimukseen vahingonkorvaus- ja vastuunrajoitukset. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään 20 prosenttia toimituksen kohteena olevan palvelun arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Mikäli kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva laskutusjaksoissa laskutettava palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä kyseisen palvelun osalta on sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kuudella. Vahingonkorvausta maksetaan siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästys- tai muun mahdollisen sopimussakon, mikäli tällaisesta sakosta on palvelusopimuksessa erikseen sovittu.

11.2 Epäsuorat vahingot ja kustannukset

Sopijapuoli ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä myyntitulosta tai -voitosta, tuotannon keskeytymisestä aiheutuvista menetyksistä tai goodwill-arvon vähentymisestä.

11.3 Vastuunrajoitukset

Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

12. SOPIMUKSEN KESTO, IRTISANOMINEN, SIIRTÄMINEN JA SULKEMINEN

 

12.1 Sopimuksen kesto

Sopimuskausi on voimassa 12 kuukautta asiakkaan hyväksyessä tilausvahvistuksen sähköisesti tai sähköpostilla kirjallisesti Sitely Oy:lle sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli palvelusopimuksessa mainitaan erikseen eri mittaisesta sopimuskaudesta, jää se voimaan.

12.2 Sopimuksen irtisanominen

Verkkopalvelujen ylläpitosopimuksen irtisanominen tapahtuu kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisajan päätyttyä, ylläpitopalveluissa sopimuskausi jatkuu seuraavat 12 kuukautta automaattisesti seuraavalle sopimuskaudelle. Markkinointipalveluita koskeva irtisanomisaika on 3 kuukautta palvelusopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. Mikäli palvelusopimuksessa mainitaan erikseen eri mittaisesta irtisanomisajasta, jää se voimaan.

12.3 Sopimusta koskeva reklamaatio

Palvelua koskeva reklamaatio on asiakkaan esitettävä kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa palvelun alkamisesta. Verkkopalvelussa esiintyvät puutteet tai viat korjataan 3 kuukauden kuluessa. Reklamaatio ei koske uuden palvelun tuottamista. (Kuluttajasuojalaki pykälä 1978/38 §1).

12.4 Palvelun sulkeminen

Sitely Oy:lla on oikeus sulkea asiakkaalle tarjottu palvelu, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskua eräpäivään mennessä maksuehtojen mukaisesti, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti Sitely Oy:n kanssa. Asiakkaan rikkoessa sopimusehtoja tai asiakas on haettu selvitystilaan, konkurssiin todettu maksukyvyttömäksi tai asiakkaan ilmoittamat laskutustiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella, Sitely Oy:lla on oikeus sulkea palvelu väliaikaisesti. Sopimus on osapuolten välillä toistaiseksi voimassa oleva. Mikäli Sitely Oy määrittelee sopimuksen alustavasti määräaikaiseksi, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä.

Sitely Oy:lla on oikeus päättää sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella mikäli:
1. Toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti törkeällä huolimattomuudella tai maksujen laiminlyömisellä.
2. Toinen osapuoli todetaan konkurssiin, selvitystilaan tai muuten todistettavasti maksukyvyttömäksi.

Sopimuksen päättyminen ei kuitenkaan vaikuta sitä ennen syntyneisiin molempien osapuolten oikeuksiin. Sopimuksen päättyessä asiakkaan on lakattava käyttämästä Sitely Oy:n tarjoamien palveluiden tuloksia. Sitely Oy:lla on oikeus poistaa kaikki palveluihin kohdistuneet tulokset välittömästi asiakkaan käytöstä.

13. ALIHANKINTA

Sitelyllä on oikeus harkintansa mukaan teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla edellyttäen, että alihankkijaa sitoutuu noudattamaan vähintään näiden yleisten sopimusehtojen kohdan 10. mukaista salassapitovelvoitetta. Sitely vastaa alihankkijansa osuudesta kuin omastaan.

14. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojen käsittely osalta Asiakas on henkilötietolainsäädännön tarkoittama rekisterinpitäjä ja Toimittaja henkilötietojen käsittelijä. Sopijapuolet huolehtivat omalta osaltaan vastuullaan olevien laitteiden ja ohjelmistojen tarpeellisesta suojaamisesta tietoturvariskejä vastaan sekä sitoutuvat noudattamaan mahdollisten henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja tietoyhteiskuntakaarta soveltuvin osin.

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan hyvää tietojenkäsittelytapaa ja tekemään sekä soveltuvassa laajuudessa edesauttamaan toista sopijapuolta tekemään sovellettavan henkilötietolainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, kuten laatimaan tarvittavat tietojenkäsittelysopimukset ja muut asiakirjat.

14.1 Henkilötietojen käsittely

Asiakas toimii palvelun käytön perusteella mahdollisesti syntyvien henkilörekisterien suhteen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja muun kulloinkin voimassa olevan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä sekä viestintäpalvelussa käsiteltäviä käyttäjiensä ja loppuasiakkaidensa tietoja koskien tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) tarkoittamana yhteisötilaajana. Vastaavasti Sitely Oy toimii palvelun käytön perusteella mahdollisesti syntyvien henkilörekisterien suhteen henkilötietojen käsittelijänä ja viestintäpalvelussa käsiteltäviä käyttäjien tietoja koskien yhteisötilaajan alihankkijana.

Asiakas valtuuttaa Sitely Oy:n käsittelemään henkilötietoja palvelun toimittamisen edellyttämässä laajuudessa. Sitely Oy:n voi käsitellä henkilö-, välitys- ja sijaintitietoja asiakkaan puolesta muun muassa palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten, tilastollisten analyysien laatimiseen, markkinointitarkoituksiin, palveluiden optimointiin sekä muihin laillisiin, perusteltuihin ja hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan. Sitely Oy:n varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Käsitellessään henkilötietoja asiakkaan puolesta Sitely Oy:n auttaa asiakasta varmistamaan, että yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen turvallista käsittelyä koskevissa 32-36 artikloissa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja saatavilla olevat tiedot.

Jos Sitely Oy:lle aiheutuu kustannuksia turvallisuusvaatimusten noudattamisesta tai asiakkaan avustamisesta, asiakas korvaa Sitely Oy:lle tällaiset kulut.

Muissa tapauksissa Sitely Oy ei luovuta asiakkaalta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. Sitely ohjaa henkilötietojen käsittelijänä rekisteröidyn, tietosuojavaltuutetun tai vastaavan viranomaisen tai kolmannen osapuolen henkilötietopyynnöt asiakkaalle. Vastaavasti Sitely ohjaa asiakkaalle henkilötietojen poisto-, luovutus-, korjaus- ja estopyynnöt ja mahdollisuuksien mukaan kohtuullisin teknisin toimenpitein auttaa asiakasta vastaamaan pyyntöihin.

Sitely Oy ilmoittaa asianmukaisesti asiakkaalle havaitsemansa asiakkaan henkilötietoihin kohdistuvat tietomurrot tai niiden yritykset.

14.2 Evästeet

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan asianmukaisesti verkkosivuillaan mahdollisesta evästeiden tai muiden verkkopalvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamisesta loppukäyttäjän päätelaitteelle sekä näiden tietojen käyttämisestä kohdennettuun mainontaan tai muuhun tarkoitukseen.

14.3 Varmuuskopiointi

Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Sitely ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tietojen tai tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, paitsi milloin edellä mainittu on seurausta Sitelyn tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä.

15. MUUT EHDOT

15.1 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää palvelusopimusta kolmannelle osapuolelle, ilman Sitely Oy:n antamaa kirjallista suostumusta.

Sitely Oy:lla on oikeus olla luovuttamatta asiakkaan verkkotunnusta takaisin, ennen kuin saatavat maksuehtojen mukaisesti on suoritettu Sitely Oy:lle. Sopimukseen sovelletaan suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla molempien osapuolten kesken. Ellei neuvottelun avulla päästä yksimieliseen sopimukseen palvelu- tai maksuehtoja koskien, asian ratkaiseminen kohdistetaan Vantaan käräjäoikeuteen.

15.2 Voimaan jäävät ehdot

Sopimuksen voimassaolon päättyessä viimeisimmät kirjalliset sopimuksen ehdot, jotka koskevat immateriaalioikeuksia, salassapitoa ja vastuuta, pysyvät voimassa sopimuksen päätyttyä toistaiseksi voimassa olevana. Muut sopimukseen laaditut ehdot, jäävät voimaan sopimuksen päättymisestä huolimatta.

15.3 Koko sopimus

Sopimus kattaa kaikki sopimuksen aihetta koskevat ehdot, ja korvaa ennen sopimusta annetut suulliset ja kirjalliset tarjoukset ja markkinointimateriaalin sekä muut tahdonilmaisut sopimuksen aiheesta.

15.4 Sopimuksen osittainen pätemättömyys

Jos jokin sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä, muutetaan kyseistä kohtaa ja sopimusta tulkitaan siten, että sen tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti alkuperäisen kaltaisena.

15.5 Sopimuksen muuttaminen

Sopimuksen muuttaminen vaatii molempien osapuolten kirjallisen hyväksynnän sähköpostitse tai sähköisellä allekirjoituksella. Sopimuksen muuttaminen koskee palvelu- ja maksuehtoja.

15.6 Ylivoimainen este

Ylivoimaiseksi esteeksi luokitellaan ulkopuoliset esteet, joihin liittyvät viivästykset ja vahingoista. Sopimuksentekohetkellä otetaan huomioon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat esteet, joiden seurauksia ei olisi voinut kohtuudella välttää tai voittaa. Tällaisiksi esteiksi luokitellaan esimerkiksi, sähkökatkokset, linjakatkokset, häiriöt internet liikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot tai viranomaismääräykset. Alihankkijoihin kohdanneet samankaltaiset esteet katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi.

15.7 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sitely Oy:n palvelu- ja maksuehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien kansainväliset lainvalintasäännöt. Riitatilanteissa toimitaan ensisijaisesti neuvottelu menetelmiä käyttäen, jotka molemmat osapuolet hyväksyvät kirjallisesti. Riitatilanteet hoidetaan välimiesmenettelyssä välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti, jossa toimii välimies. Välimiesoikeus kokoontuu Vantaan käräjäoikeudessa. Välimiehen päätös on lopullinen ja molempia osapuolia sitova. Edellä mainitusta poiketen Sitely Oy:lla on oikeus hakea väliaikaista kieltotuomiota sopimusrikkomistilanteissa tai periä erääntyneitä saataviaan vastapuolelta yleisessä tuomioistuimessa.